Algemene Voorwaarden Nuchtere Blik

DISCLAIMER

De informatie en het aanbod op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.

Nuchtere Blik is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie en het aanbod op deze website. Aan de inhoud van deze website en aan de producten en diensten van Nuchtere Blik, kunnen, behoudens voor zover dwingend anders voortvloeit uit een tussen u en Nuchtere Blik gesloten overeenkomst, op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

– Nuchtere Blik beoordeelt niet of een online programma in een individueel geval wel of niet de juiste is.

– Nuchtere Blik geeft geen medisch advies.

– De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, therapeut of psycholoog.

– Bij lichamelijke of psychische klachten en bij medische zorgvragen, adviseert Nuchtere Blik om een ter zake kundig arts te raadplegen.

– Het plotseling en abrupt stoppen met het drinken van alcohol kan in individuele gevallen (ernstige) gezondheidsschade opleveren. Nuchtere Blik adviseert daarom deelnemers  om hun huisarts op de hoogte te brengen van hun patroon rondom alcohol en veranderingen hiervan.

Algemene Voorwaarden Nuchtere Blik

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Nuchtere Blik, Ester Berghoef, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Rotterdam.

1.2 Nuchtere Blik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer  88152928 levert diensten op het gebied van personal coaching, lifecoaching en vitaliteitscoaching.

1.3 Klant, deelnemer, coachee: de persoon of personen ten behoeve van wie Nuchtere Blik haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo te zijn.

1.4 Opdrachtgever: de persoon of instantie, die een opdracht aan Nuchtere Blik heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Nuchtere Blik, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Nuchtere Blik.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen opdrachtgever en Nuchtere Blik tot het verlenen van diensten door Nuchtere Blik ten behoeve van opdrachtgever.

1.6 Website: de website www.nuchtereblik.nl waar de overeenkomst op wordt gesloten.

1.7 Content: de inhoud van de website zoals teksten, video, audio, foto’s en alle andere, op welke manier ook, aangeboden informatie

1.8 Programma: de 30-dagen challenge of een ander aanbod dat in het kader van de overeenkomst aan deelnemer, klant of coachee wordt verstrekt.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten verricht door en overeenkomsten gesloten met Nuchtere Blik.

2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

2.4 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.5 Nuchtere Blik behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Nuchtere Blik zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Nuchtere Blik is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Nuchtere Blik zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door Nuchtere Blik te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Nuchtere Blik, dan wel door het per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte, dan wel door het instemmen met het aangeboden programma via de website.

3.3 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Nuchtere Blik uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan Nuchtere Blik, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Nuchtere Blik een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. INSPANNINGSVERPLICHTING

Nuchtere Blik zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Nuchtere Blik niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of klant/ deelnemer/coachee gestelde doel.

ARTIKEL 6. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

6.1 In de offerte van Nuchtere Blik of bij het op de website aangeboden programma of dienst staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en BTW er door Nuchtere Blik voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

ARTIKEL 7.  BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Betaling dient te geschieden op de daartoe door Nuchtere Blik aangegeven wijze.
7.2 Tenzij uitdrukkelijk betaling in termijnen is overeengekomen, dient betaling van de volledige voor het Programma  geldende prijs bij totstandkoming van de Overeenkomst te geschieden. De toegang tot het programma wordt gestaakt indien de prijs niet binnen de daartoe afgesproken termijn wordt betaald.

7.3 Voor de individuele coaching geldt dat betaling vooraf voor het hele traject geschiedt, of vooraf per maand.

Betaling door de opdrachtgever dient dan te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

7.4 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Nuchtere Blik over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Nuchtere Blik worden opgeschort, dit zonder dat Nuchtere Blik dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Nuchtere Blik in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

7.5 Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Deelnemer verschuldigde bedragen, komen conform het bepaalde in de Wet Incassokosten voor de rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

8.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt voor zover mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

8.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 9. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

9.1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst gedurende 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden. Dit dient schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.2 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht van ontbinding na zijn verzoek overeenkomstig het vorige lid, dan is de Opdrachtgever Nuchtere Blik een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van het Programma waarvan de Deelnemer gebruik heeft gemaakt, althans heeft kunnen maken, tot het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige prijs voor het Programma. Het evenredige bedrag dat de Deelnemer aan Nuchtere Blik is verschuldigd, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.3 Beide partijen kunnen de overeenkomst na 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.4 Indien door de opdrachtgever na 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Nuchtere Blik desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

ARTIKEL 10. VERHINDERING

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 100% van het tarief in rekening gebracht.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Nuchtere Blik is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de klant/deelnemer/coachee is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Nuchtere Blik geleverde zaken en/of diensten.

11.2 Daarnaast is Nuchtere Blik nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Nuchtere Blik rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 4).

11.3 De coaching van Nuchtere Blik is geen therapie of behandeling en niet geschikt om psychische klachten en dieper liggende problemen aan te pakken. Ik ben geen medicus of psycholoog. Zie daarvoor ook de inhoud van de disclaimer voorafgaand aan de algemene voorwaarden. De coaching is niet bedoeld en geschikt voor het behandelen van een medische of psychische aandoening.

11.4 Nuchtere Blik is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de cliënt lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coachingssessie of aanbevelingen of adviezen vanuit het gevolgde programma. Nuchtere Blik is niet verantwoordelijk voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van haar klant/deelnemer/coachee.

ARTIKEL 12. KlACHTEN

Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Nuchtere Blik. Na kennisname en bespreking van de klacht met de klant/deelnemer/coacjee zal Nuchtere Blik zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

ARTIKEL 13. INTELLECTUEEL EIGENDOM

13.1 Op alle door Nuchtere Blik aan de opdrachtgever, deelnemer, klant of coachee beschikbaar gestelde content,  de inhoud van het  Programma als zodanig, de Website en onderdelen daarvan, alsook op de door Nuchtere Blik gehanteerde werkwijzen en methoden, rust het intellectuele eigendomsrecht van Nuchtere Blik. Het is de opdrachtgever, deelnemer, klant of coachee verboden deze materialen en werkwijzen te (doen) kopiëren, te (doen) reproduceren, te (doen) delen, te (doen) openbaren of op enige andere wijze te gebruiken dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.

13.2. Indien de opdrachtgever, deelnemer, klant of coachee in strijd handelt met het bepaalde in het vorige lid, is hij gehouden de schade die Nuchtere Blik dientengevolge lijdt, te vergoeden.

ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING

Nuchtere Blik is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Nuchtere Blik houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever, klant, deelnemer, coachee uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.